คณะวิจัยจาก ปตท. เยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัย

คณะวิจัยจาก ปตท. เยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยคณะวิจัย นำโดย..
1. คุณอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย
2. คุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์
3. คุณปองพล ทวีมา
4. คุณวัชชรินทร์ งามพึงพิศ
5. คุณวรุธ เลิศไพชัยยนต์
และได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถานความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัย ต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วย