นิเทศนิสิตฝึกงานนิสิตปี 4 จังหวัดพิษณุโลก

                   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557  อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์   พร้อมด้วย นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม และนางสาวนันทวัน  ดีอินทร์  ได้เิดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงาน ณ สำนักงานทางหลวงที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก  และ กองควบคุมและบำรุงรักษา ฝ่ายปฎิบัติการเครือข่ายเขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 
                  และวันที่ 28 มกราคม 2557 อาจารย์กานต์  ลี่วัฒนายิ่งยง อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์  อาจารย์สุรเจษฎ์  สุขไชยพร และนางชุิติมา  สุดประเสริฐ  ไปนิเทศนิสิตฝึกงาน ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก