นิเทศนิสิตฝึกงานนิสิตปี 4 กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

                   เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2557  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์  พร้อมด้วย อาจารย์กานต์  ลี่วัฒนายิ่งยง อาจารย์สุรเจษฎ์  สุขไชยพร  ครูช่างประเทือง โมราราย  นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม  และนางสาวนันทวัน  ดีอินทร์  ได้เดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงาน ปี 4 ตามบริษัทฯ ต่างๆ ดังนี้
                   กรุงเทพมหานคร   วันที่ 29 มกราคม 2557 บริษัท ป๊อปปูล่า อินเตอร์พลาส จำกัด  และบริษัท F-A-S Engineering จำกัด 
                   จังหวัดชลบุรี         วันที่ 30 มกราคม 2557 บริษัท ออโตลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด  และบริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด
                   จังหวัดระยอง         วันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท MAXXIS International (Thailand) Co.,Ltd.














































1
2
3
Next