การบรรยายเทคนิคการนำเสนองานวิจัย สำหรับนิสิต 4 ก.พ. 2557

การบรรยายเทคนิคการนำเสนองานวิจัย สำหรับนิสิต
หัวข้อ Advance Pavement Technology : Is it time for Thailand
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้อง Slope 4 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีผู้เข้าร่วมจำนวน : 85 คน
นำเสนอโดย : ผศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
อำนวยการโดย : ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์