การอบรม เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 4 มี.ค. 2557

     เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มี โครงการอบรม เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ วิทยากรโดย ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์