บรรยายพิเศษจาก Prof.Christoph Menke และ Prof.Fritz Hartung โดยหน่วยวิจัยพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 17 - 18 มี.ค. 2557 หน่วยวิจัยพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญ Prof.Christoph Menke จาก Trier University of Applied science ประเทศเยอรมันนี และ Prof.Fritz Hartung, Visiting Professor ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 มี.ค. 2557 14.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง Energy Policy - especially the German energy trasition โดย Prof.Christoph Menke
18 มี.ค. 2557 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง Materials Technology and Welding โดย Prof.Fritz Hartung
18 มี.ค. 2557 14.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง Co - generation technologies and policies in Thailand โดย Prof.Christoph Menke

1
2
Next