การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย 19 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ทั้ง 21 หน่วย โดยส่งตัวแทนมานำเสนอความก้าวหน้าของหน่วยวิจัย
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน
และ รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
โดยรายละเอียดและความก้าวหน้าของหน่วยวิจัย สามารถติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ ในส่วนวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จากกำหนดการ ดังนี้ .... click

1
2
Next