การบรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” โดย.. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง CE 230 อาคารวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”
โดย.. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์  คูวัฒนาชัย
ซึ่งมีอาจารย์และผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสนใจเข้าฟังบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก