การประชุม CETE ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00-14.00 น. ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมโยธาCE230  

เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการร่วมร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและ University of Montpellier ll   (UM 2) ประเทศฝรั่งเศส โครงการ EMILYA และ Erasmus Plus Program