การศึกษาดูงาน บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศฯด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ได้้มีการจัให้มีการศึกษาดูงานที่ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  (SSI) อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยมีคณะนักวิจัยเข้าร่วมศึกษาดูงาน โดย  SSI เป็นริษัทที่ผลิตเหล็กรีดร้อนขนาดใหญ่ที่สุดใน Souteast Asia

 

1
2
Next