โครงการนิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557

           ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประกวดโครงการนิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิตครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัย ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกระตุ้นให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของนวัตกรรมผ่านการทำผลงานค้นคว้า ก่อนจะสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการเป็นการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาและเศรษฐกิจของไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งการประกวดได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กพิการ
โดย ศิริพงศ์  หวานใจ, สุทธิพงศ์  มุ่งเมือง, สุรัตน์  สังข์แสง อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า

2. รางวัล Popular Vote
เรื่อง ระบบนับจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นที  
โดย เรืองเจริญ, เมธาพร  เหรียญทอง, อิศรา  เปรมเกิด อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รัฐภูมิ วรานุสาสน์

โดยรายละเอียดรางวัลอื่น ๆ สามารถติดตามได้ที่
http://scipark.nu.ac.th/news_detail.php?news_id=40
http://scipark.nu.ac.th/news_detail.php?news_id=41