25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

      วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำหนดเป็นวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยให้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดจัดให้มีงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร