ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับProfessor Dr. Chris Hicks จาก Newcastle Business School ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ เพื่อร่วมเป็น co-supervisor TRF Scholarship (RGJ) แก่นิสิตปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.nu.ac.th/php_form/uploads2012/images/E-2.jpg