แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้