การประชุม วสช.ครั้งที่ 2 - 23 พ.ค.57

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ได้มีการประชุม อนุกรรมการวฺสวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย (วสท.) ภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2557
ณ อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร