โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ที่พบปัญหาเกี่ยวกับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันพุธที่  28  พฤษภาคม 2557   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ที่พบปัญหาเกี่ยวกับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ ห้องประชุม  EN 617   อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยวิทยากร ดร.วัลลภ  ปิยะมโนธรรม  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษารวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น KM เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทีพบปัญหาเกี่ยวกับนิสิตในด้าน ต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมพัฒนานิสิต วิชาการ ปัญหาชีวิต  สังคม และส่วนตัว 

1
2
Next