การประชุม วสช.ครั้งที่ 2 - 23 พ.ค.57

การประชุมคณะอนุกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2557
วันศุกร์ที่ 23 พ.ค. 2557 เวลา 13.30 น. ห้อง CE230
อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร