นิเทศนิสิตฝึกงาน 16-20 มิถุนายน 2557

         ตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 สาขาวิชา       ประกอบด้วย      สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   ออกฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2556    ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  จนถึงวันที่  11  กรกฎาคม  2557  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้ประสบการณ์ตรงและความรู้ในการทำงาน  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  และรู้จักปรับตัว เพื่อจะเข้าไปเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป  
         งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดกิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน แบ่งเป็น 3 สาย คือ
สายพิษณุโลก 
1.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 
2.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลก
4.สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
5.ห.จ.ก.เอ็ม.อี.ดี. วิศวกรรม
6.บริษัท เกียรติธานี คอนสตรัคชั่น (1990) จำกัด  นิเทศภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
7.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สายสุโขทัย
1.บริษัท ยูนิเวอร์เซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์  เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
สายชลบุรี -สมุทรปราการ
1.บริษัท MRP Engineering จำกัด
2.บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตบอดี้ เวิร์ด จำกัด
3.บริษัท สยามมิสลิน (แม่พิมพ์ยาง) แหลมฉบัง จำกัด
4.บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5.บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1
2
Next