โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

    เมือวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 16.30-20.00 น. ณ  ใต้ตึกอาคารวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และดร.กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว