โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

           เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์ปัจจุบัน ในหัวข้อ "Google App สำหรับการทำงาน"  โดยคุณธงชัย  วิไลวิทย์ และคุณเติมพงษ์  ทองทุม  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และ ดร.กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์  เป็นประธาน ในการกล่าวเปิดโครงการฯดังกล่าว   ซึ่งมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว