ประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 32/557

ประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 32/557
วัพุธที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม CE 230 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร