โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ NUBI

          สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 2 จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานหลักสูตร การทำธุรกิจจากการซ่อมบำรุงยานยนต์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง Slope 2 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ และอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่บัณฑิต ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในการสร้างอาชีพ ให้เกิดแนวความคิดในการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ชาตรี ปรีดาอนันทสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิสาหกิจสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ โอกาสและความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจซ่อมบำรุงยานยนต์ ดร.สเมธ เหมะวัฒนะชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คุณเกดิษฐ์ กว้างตระกูล และคุณโกศล เหล็กกล้า ครูช่าง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่องมือและความปลอดภัย ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นจำนวนมาก