โครงการอบรมโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการบริหารจัดการน้ำชลประทานลุ่มน้ำน่านในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3

ในวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มี
โครงการอบรมโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการบริหารจัดการน้ำชลประทานลุ่มน้ำน่านในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3
เพื่อพัฒนาความรู้และจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรน้ำ (WRRC) ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 3

1
2
Next