การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์ ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10

ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่  10 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิจัย การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์ โดยนายประเทือง  โมรารายตำแหน่ง ครูช่างเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากในในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่  10 นี้