มอบรางวัลเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น 29 ก.ค. 2557

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีการมอบรางวัลกับ บุคลากรสายวิชาการดีเด่น และบุคลากรสายบริการดีเด่น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ที่รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลขวัญใจคณะวิศวกรรมศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์กานต์  ลี่วัฒนายิ่งยง
บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คุณจำรัส  ปลากัดทอง

รางวัลทำงานดี ขยันและอดทน
บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ดร.ทศพล  ตรีรุจิราภาพงศ์
บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คุณประเทือง  โมราราย

ขอแสดงความยินดี และขอยกย่องในคุณความดีกับผู้ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ด้วย