โครงการ Gear Seed ตอน ครั้งแรกของน้อง

31 ก.ค. 2557 - 1 ส.ค. 2557 ได้มีโครงการ Gear Seed ตอน ครั้งแรกของน้อง
มีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกสาขาเข้าร่วม โดยเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 490 คน
เพื่อสร้างความสามัคคีสำหรับนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง