โครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

      เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่   ณ ห้อง Slope 3  อาคารวิศวกรรมโยธา   เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้นำด้านวินัย  ผู้นำด้านเชียร์ ผู้นำนันทนาการ ผู้นำลีดเดอร์  ผู้นำพยาบาล พร้อมทั้งได้เขียนแผนปฎิบัติการ Action Plan แต่ละด้าน และ Action Plan ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นิสิตที่เป็นผู้นำได้รับความรู้ และมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตใหม่ให้ปลอดภัยและเกิดความประทับใจ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และ ฯลฯ













































1
2
3
4
Next