Ph.D Symposium on industrial Engineering 2014

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 ได้มีการจัดการประชุมทางวิชาการ Ph.D Symposium on industrial Engineering 2014 ขึ้น ณ ห้อง EN 604 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น มีการนำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาเอก จาก 3 มหาวิทยาลัย โดยเป็นความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น