ปฐมนิเทศบัณฑิฒศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 ส.ค.2557

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้มีการปฐมนิเทศบัณฑิฒศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บรรยายรายละเอียด