การประชุมสร้างความร่วมมือเครือข่ายควอนตัมไทย 14 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มีการประชุมสร้างความร่วมมือเครือข่ายควอนตัมไทย ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร