OR-NET CONFERENCE 2014 6-8 สิงหาคม 2557

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินการวิจัย ดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 (OR-NET 2014) ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยด้านการวิจัยการดำเนินงาน การเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่ ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งเป็น การเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ทางด้านการดำเนินงานสู่สังคม ส่งเสริมการนำ ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

1
2
3
Next