วิศวกรวิศวธรรม 16-17 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการวิศวกร วิศวธรรม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้สร้างระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และสามารถใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน