การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกำหนดการมีดังนี้ ... Link  ซึ่งการประเมินได้คะแนนมากขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาและได้ปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
ส่วนรายละเอียดคะแนนที่ได้รับ คือ...
- คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของของ สกอ. 4.54
- คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของของ สมศ. 4.31
- เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ( คะแนน สกอ. และ สมศ.) 4.46

1
2
3
Next