สานต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและความร่วมมือกับบุคลากร กับ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การรับรอง Professor Nobuhiko Henmi พร้อมคณะจาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและความร่วมมือกับบุคลากรในสังกัดของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ให้การต้อนรับคณะบุคคล จากญี่ปุ่น และพาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, รศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี และ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร