โครงการดูงานกิจกรรม 5ส. และ TPM(Total Productive Maintenance) จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการดูงานกิจกรรม 5ส. และ TPM(Total Productive Maintenance) จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
โดยมี อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนิสิตไปดูงานยังสถานที่ ได้แก่ ...
- โรงงาน CPF อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ วังทอง
- อู่ศรีสหวัฒน์การช่าง วัดจันทร์ตะวันออก

1
2
Next