โครงการอบรมการใช้เรดาร์ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเตือนภัยเบื้องต้น 28-29 สิงหาคม 2557

โครงการอบรมการใช้เรดาร์ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเตือนภัยเบื้องต้น 28-29 สิงหาคม 2557
โดย คุณกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สำนักพยากรณ์อากาศ

1
2
Next