โครงการอบรม หัวข้อ วิศวกรรมรถไฟขั้นพื้นฐาน วันที่ 5 กันยายน 2557

 โครงการอบรม หัวข้อ วิศวกรรมขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Engineering) จัดวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวิทยากรผู้บรรยายคือ อาจารย์นคร จันทศณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช