โครงการ Engineering Freshy week

เมื่อวันที่ 18-21 และ 23-24 สิงหาคม 2557 ได้มีโครงการ Engineering  Freshy week โดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ รวมถึงเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และนิสิตทุกชั้นปีให้ได้ทราบโดยทั่วกัน  และเพื่อตอบสนองแนว นโยบายของทางสโมสรฯ  จึงได้จัดทำโครงการฯ  ขึ้น  เพื่อให้นิสิตได้นำเพลงเชียร์ที่ได้ผ่านการฝึกฝนมาจากโครงการขัดเกลาเกียร์ว่าง มาประยุกต์ใช้เป็นการโชว์ Spirit cheer  และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของตนเองขึ้นมา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามัคคีกัน เพื่อให้นิสิตมีความรักในคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทาลัยนเรศวรที่ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ศึกษาอยู่ และเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะจัดขึ้น