สัมมนาผู้นำ 13-14 กันยายน 2557

        เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2557  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำ  ให้กับผู้นำนิสิต ได้แก่สโมสรนิสิต  ชมรมวิชาการ ชมรมวิศวะอาสา  ชมรมโรบอท  ชมรมคอมพิวเตอร์และไอที  ชมรมดนตรีสากล  ชมรมยานยนต์ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมช่างก่อสร้างน้อย  ชมรมไฟฟ้านเรศวร  ชมรมแลปนอกกะลา  โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์  เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการในวันดังกล่าว  ซึ่งอบรมให้ความรู้แก่นิสิต ดังนี้
    การบรรยายหัวข้อ  “บุคลิกภาพและการวางตัว” โดย รศ.ดร.ประจักษ์   สายแสง
    การบรรยายหัวข้อ  “ความรู้ด้านการประกันคุณภาพในการจัดโครงการ” โดยคุณณัฐชา  ฮุนพานิช   
    การบรรยายหัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ”
            โดยหน้างานการเงินและพัสดุ (นางสาวอัมพรรัตน์  เหม็นแดง)
    การบรรยายหัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าวัสดุในโครงการ”
                 โดย นักวิชาการพัสดุ  (นางสาวมณีรัตน์   สีเขียว)
    การบรรยายหัวข้อ “เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงการ”
            โดย หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม)
    พร้อมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 56-30 กันยายน 57)  และนำเสนอของบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 57-30 กันยายน 58) อีกทั้งได้รับคำชี้แจง  แนะนำ  แนวทางการจัดกิจกรรม จากท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต ในวันดังกล่าว

1
2
3
Next