ประชุมการเขียนแบบและออกแบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกลการเกษตร ณ บึงราชนก

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ได้มีการประชุมโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายในการเขียนแบบและออกแบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกลการเกษตร ณ บึงราชนก ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และมีการนำเสนอโครงการดังกล่าวในที่ประชุม