พิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 8.00 - 13.00 น. รร.เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ได้มีพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการสถานประกอบการ พร้อมมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานประกอบกิจการ
ซึ่ง ดร.ภาณุ บูรณจารุกร และ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมนำเสนองานปิดโครงการ โดยมีท่านนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี