การประชุมหารือ เรื่อง การออกแบบอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรทางการเกษตร ณ บึงราชนก

       เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ได้มีการประชุมโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรทางการเกษตร ณ บึงราชนก ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก