การฝึกอบรม ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 งานการเงินและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดฝึกอบรม “ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์” ขึ้น ณ ห้อง IE106 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ – เครื่องกล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภลัชนันท์  รำพรรณนิยม หัวหน้างานการเงินและพัสดุ และคุณธนวัน ม่วงดี หัวหน้างานนโยบายและแผน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และบุคลากรของคณะฯ ได้เข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน
ข่าว/ภาพข่าว : กรรณิกา  จำปาทอง