การบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 9 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น. ได้มีการบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
08.30 – 08.50 น.    ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น.    คณบดีกล่าวต้อนรับ
09.00 – 12.00 น.    การบรรยายใน หัวข้อเรื่อง “Design Inspiration for Engineers ตอน "ตามหา ต่อม idea"
บรรยายพิเศษโดย ดร.ฮัตสัน  สิริสุวพงศ์
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.    การบรรยายใน หัวข้อเรื่อง “การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ” บรรยายพิเศษโดย อาจารยพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์
ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนถึง 710 คน

1
2
Next