การวิพากษ์หลักสูตร วท.ม. การจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

           เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภัยพิบัติ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง CE 230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร