กิจกรรมแนะแนวอาชีพและรับสมัครงาน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง EN 314 และ   EN 617  คณะวิศวกรรมศาสตร์    งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและรับสมัครงานร่วมกับบริษัทที อาร์ ซี คอนสรัคชั่น จำกัด มหาชนและบริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4  ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน ซึ่งในวันดังกล่าว ได้มีนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล เคมี สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ จำนวน   81 คน