ME เข้าแข่งขัน ECO Challenge 2013-15

ในระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมแข่งขัน ECO Challenge 2013-15
ออกแบบ สร้าง และพัฒนายานยนต์เพื่อประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สนามทดสอบบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี
โดยนำทีมโดยครูช่าง นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล และนายโกศล เหล็กกล้า
รวมทั้ง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นายธนวัฒน์         สุวนานนท์     รหัสนิสิต 56362041
2 นายศตวรรษ         วรรณสด     รหัสนิสิต 56362232
3 นายวิศรุฒ         ทองดอนเหมือน     รหัสนิสิต 56362188
4 นายสิทธิเดช         ประโยชน์ดี     รหัสนิสิต 56362317
5 นายจิรศักดิ์         หิมะ     รหัสนิสิต 56361884
6 นายทศวรรษ         ยาเสน     รหัสนิสิต 56361990
7 นายณัฐพงศ์        พรรณา     รหัสนิสิต 56361945
8 นางสาวณัฐณิชา     เพชรบูรณ์     รหัสนิสิต 57362033
9 นางสาวปุณญาพร     วิวัฒนไพบูลย์     รหัสนิสิต 57362286
10 นายนพดล         นิพัทธ์สกุล     รหัสนิสิต 57362187
โดยผลการแข่งขันที่มมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ 7 จากทั้ง 16 ทีม

1
2
Next