การประชุมสถานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2557 ณ ห้องประชุม CE 230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมสถานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้แก่
1. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม           
2. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม           
3. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม           
4. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง           
5. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรน้ำ           
6. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ