โครงการ Gear Guide Camp

              เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม- 2 พฤฒศจิกายน 2557 ชมรมวิชาการได้จัดโครงการ Gear Guide Camp ประจำปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อำเภอบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   โดยได้จัดกิจกรรม แนะนำมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการ ติว Gat Pat  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการดังกล่าว