โครงการ 5 ส

     เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2557  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ 5 ส     โดยมีผศ.ศิษฎา  สิมารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 ส  ณ ห้องประชุม EN  617 อาคารเรียนรวม   และหลังจากฟังบรรยายเสร็จก็แจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด และแยกย้ายทำความสะอาดตามห้องต่างๆ ของสโมสรนิสิตและชมรมต่างๆ ที่ ตึก EE ชั้น 2 เพื่อให้ห้องสะอาดน่าอยู่ สำหรับจัดประชุม หรือกิจกรรมของชมรมต่อไป และเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็น

1
2
Next